Avgifter
Giltiga tillstånd

 

           

Då våra vägar har en begränsad bärighet och inte är konstruerade för kontinuerlig tung trafik, finns det skyltar vid varje infart, som anger max bruttovikt på fordon som använder vägarna.

Denna bruttovikt är satt till max 4 ton.
Fordon som har högre bruttovikt får inte använda vägarna utan särskilt tillstånd. 
Förare och speciellt yrkesförare riskerar sitt körkort eller trafiktillstånd om de kör ett fordon som väger över 4 ton i bruttovikt, utan giltigt tillstånd.

För sporadiska transporter utfärdar styrelsen tillstånd för trafik med tunga fordon. Blankett finns här för nedladdning.
Tillstånden är normal tidsbegränsade och kan återkallas med kort varsel.
Tillstånd är giltiga så snart de är underskrivna både av fastighetsägaren och av en styrelseledamot av Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening.

Avgifter kommer att tas ut för vissa tyngre transporter. Se utdraget ur årsmötesprotokollet.


För att göra tillstånden mer lättillgängliga för speditörer finns de publicerade på www.heimdal-skogsbacken.se 
För att tillstånd, med giltighetstid mer än 7 dagar, skall vara giltiga måste de finnas publicerade på
www.heimdal-skogsbacken.se - Tung trafik - Giltiga tillstånd.
Fastighetsägaren är ansvarig och skall reparera ev uppkomna skador som uppkommer vid transporterna.

Nuvarande giltiga tillstånd

 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com